fbpx

Cách sử dụng hàm ASCII trong SQL Server

Cach su dung ham ASCII trong SQL Server
Hàm ASCII trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi biểu thức ký tự thành giá trị mã ASCII của ký tự ngoài cùng bên trái của biểu thức.

Chia sẻ nội dung này

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Cách sử dụng hàm ASCII trong SQL Server

Hàm ASCII trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi biểu thức ký tự thành giá trị mã ASCII của ký tự ngoài cùng bên trái của biểu thức.

Cú pháp

Để chạy hàm ASCII trong SQL Server, ta sử dụng cú pháp như sau:

ASCII ( character_expression ) 

Tham số

  • character_expression:  một chuỗi ký tự có kiểu dữ liệu char hoặc varchar. Nếu nhập nhiều hơn một ký tự, hàm ASCII sẽ trả về giá trị của ký tự đầu tiên và bỏ qua tất cả các ký tự đằng sau nó.
  • Hàm ASCII ngược với hàm CHAR.

Kiểu dữ liệu trả về

int

Chú ý

ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. It serves as a character encoding standard for modern computers. See the Printable characters section of ASCII for a list of ASCII characters.

ASCII is a 7-bit character set. Extended ASCII or High ASCII is an 8-bit character set that is not handled by the ASCII function.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Chạy câu lênh sau trong SQL Server và xem kết quả

SELECT ASCII(‘A’) AS A, ASCII(‘B’) AS B,  

ASCII(‘a’) AS a, ASCII(‘b’) AS b, 

ASCII(1) AS [1], ASCII(2) AS [2];

Tiếp tục với các ví dụ dưới đây


SELECT ASCII(‘h’);

Kết quả: 104

SELECT ASCII(‘hoctinonline.edu.vn’);

Kết quả: 104

SELECT ASCII(‘H’);

Kết quả: 72

Nội dung liên quan

Cach su dung ham CharIndex trong SQL Server
Hàm trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server được sử dụng để tìm kiếm vị trí của một chuỗi ký tự nằm bên trong một chuỗi ký tự nào đó, giống như chúng ta dùng hàm FIND/SEARCH ở trong Excel. Hàm trả về kết quả là vị trí chuỗi con được tìm thấy.

Cach su dung ham CHAR trong SQL Server
Hàm trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII. Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII.

Bạn muốn nâng cao kỹ năng tin học của mình?

Hãy liên hệ với MasterMOS ngay nhé